تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۶ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |
تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۰ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |تاريخ : ۹۲/۰۹/۲۰ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |
شنو از دانشي كه بي كران است شگفتي ها دراين دريا نهان است
رياضي مثل يك قوي سبكبار به نرمي بر روي هستي روان است

درخشنده تراز یک قرص خورشید فروغش بین دانش ها عیان است
دونده همچو آهوي سبك پی به باغ علم و دانش او دوان است

هماره غرق گلهاي بهاری علوم پايه را بي او، خزان است
نگهدار حريم علم و دانش علوم پايه گله ، او شبان استادامه مطلب
تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |
اولین جلسه گرده همائی وکارگاه آموزشی درس ریاضی با حضور کلیه دبیران محترم در تاریخ ۹۲/۹/۷ در محل دبستان حکیم آذر بن بر گزار گردید.که در این جلسه در خخصوص مطالب زیر بحث وگفتگو شد:

۱-فراخوان طراحی نمونه سوال از کتاب پایه هفتم

۲-جشنواره کیفیت بخشی درس ریاضی پایه هفتم

۳-بر گزاری کارگاه های آموزشی ریاضی در محل پژوهشسرای رازی بن برای آموزش کامپیوتر ونرم افزارهای جدیدتاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |
مهر
هفته                              موضوع درس                                                     
اول     راهبرد رسم شکل-الگوسازی-حذف حالتهای نامطلوب-الگویابی
دوم            حدس وآزمایش-تبدیل به زیرمسئله-تبدیل به مسئله ساده تر-روش ها ی نمادین
سوم     محور عددهای صحیح-جمع عددهای صحیح        
چهارم     تفریق عددهای صحیح-ضرب وتقسیم عددهای صحیح
آبان
پنجم     روابط بین پاره خط ها-روابط بین زاویه ها
ششم      رسم مثلث ها                                                                                     
هفتم            هم نهشتی مثلث ها
هشتم      الگوهای عددی-عبارت های جبری
آذر    
نهم        مقدار عبارت جبری
دهم           معادله                                                                                                  
یازدهم       حجم های هندسی-محاسبه حجم های منشوری
دوازدهم       مساحت جانبی وکل- سطح وحجم
دی
                                        دوره وآزمون نوبت اول
بهمن
سیزدهم        عدد اول -شمارنده اول
چهارده م       ب.م.م                                                                                                              
پانزدهم        ک.م.م
شانزدهم       پاره خط جهت دار-بردارهای مساوی وقرینه
اسفند      
هفدهم      مختصات-بردار انتقال
هجدهم       تعریفتوان                                                                                                          
نوزدهم         محاسبه عبارت های تواندار-ساده کردن عبارت های تواندار
بیستم       مفهوم جذر وریشه گیری
فروردین
                 تعطیلات نوروزی
بیست ویکم        دسته بندی داده ها- میانگین داده ها                                               
بیست ودوم      مفهوم احتمال وپیشامد-احتمال ریاضی
اردیبهشت
بیست سوم

    مثلث واجزای آن-ترسیم های هندسی

بیست وچهارم   اصول توازی -خط های موازی و مورب                                                                               
                        دوره کل کتاب
                                                                            با آرزوی موفقیت برای کلیه همکاران


تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |
۱-سه آجر هم حجم داریم به کمک خط کش یا متر چگونه می توان قطر داخلی آن را ببه دست آورد؟

 

۲-نوار کاغذی به اندازه دو سوم متر داریم بدون دسترسی به خط کش یا متر چگونه می توان قسمتی از آن را ببریم که نیم متر به دست آید؟

 

همکاران عزیز جواب های خود را تا آخر آذر ماه بفرستید.(جایزه دارد)تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |

بسمه تعالي

نام درس:  رياضي

پايه و دوره تحصيلي : پایه اول متوسطه

شهرستان :شهرکرد          منطقه:بن

موضوع :  حجم و مساحت مكعب مستطيل

مدت جلسه : 30 دقيقه

مشخصات ارائه كننده :

نام ونام خانوادگي :  فاطمه محمدی                           

 

هدف كلي

 

     آشنايي با حجم مكعب ؛ استفاه و كاربرد آن

 

 

 

  

اهداف جزئي

فراگيردر پايان اين درس :

1. فواید و مشخصات حجم و مساحت  مکعب   را می داند .

 2. شکلهای مکعب  را در حالتهای مختلف شناسايي  و آنها را توجیه کند .

  3. یاد می گیرد که  با داشتن اندازه یک ضلع در مکعب   و طول و عرض و ارتفاع در مکعب مستطیل  می توان حجم و مساحت آنرا بدست  آورد .

4. راه حلهای حجم و یا مساحت مکعب در حالتهای مختلف را می تواند در مسائل و تمرینات  تشخیص داده و كاردر كلاسها و تمرينات را انجام دهد.

5. چگونگی بوجود آمدن  فرمولهای حجم و مساحت مکعب را می تواند براحتی  تشخیص داده ؛درک  کرده و توضیح دهد.

6. به ایجاد انگیزه و یادگیری بیشتر در این درس علاقمند می شود .

                                            

اهداف

 

اهداف

رفتاري (خروجي )

با يادگيري كامل از مطالب آموزش داده شده بهحل كاردر كلاسها و  حل تمرينهاي صفحه 193 كتاب درسي در منزل پي برده و زمينه مناسب براي درس جديد براي او فراهم گردد

 

.

 

 

 

اهداف

رفتاري

(ورودي )

 

 

از فراگير انتظار مي رود حجم مكعب را بيان كند . ( دانش )

انواع مكعب و مكعب مستطيل را در تمرينها تشخيص دهد. ( درك و فهم )

تفاوت مكعب و مكعب مستطيل را در مسائل با ذكر فرمول بيان كند.(كاربرد )

با استفاده از پيمانه ها و پاورپنت  حجم مكعب را در پيمانه ها كشف نمايد.( تجزيه و تحليل )

تمرينهاي مطرح شده را حل كند و حجم يك مكعب را مورد بررسي قرار دهد.

(تركيب )

حجم مكعبهاي مشابه را در طبيعت و يا در هر نوع تمريني متناظر ؛ را شرح داده و اثبات كند . ( ارزشيابي )

روشهاي تدريس

1.       روش گروهي

2.       پرسش و پاسخ

3.       اكتشافي   و  واقعيت عيني مطالب

 

 

الگوهاي تدريس

‍‍‍‍‍

در الگوهاي تدريس سعي براين است تا فراگيران بصورت گروه بندي شده با هم همكاري داشته و يك نفر از اعضا بعنوان سر گروه هدايت گروه را  بر عهده بگيرد.

 همچنين از پرسش و پاسخ براي رسيدن به تفكر اصلي درس و كشف كردن مطالب مورد نظر استفاده مي شود.در هنگام تدريس از كارتهاي تشويق از قبل آماده شده براي جذب فراگير به مطالب درسي و تشويق او در نظرگرفته به نحوي كه اين كارتها در نمره مستمر كلاسي او تاثير داشته باشد . 

در حين تدريس با مطرح كردن يك سوال فراگيرا را به تفكر وا داشته تا پس از هماهنگيهاي گروهي نظر نهايي خودشان را در صورت نياز در پاي تابلو ارائه داده و با تشويق ديگر فراگيران بدرقه شود.

در پايان گروهي كه فعاليت بيشتري را داشته باشد مورد تشويق قرار مي گيرد.

رسانه هاي آموزشي

كامپيوتر  و پروزكشن؛ كتاب درسي ؛ تابلو وايت برد و متعلقات همچنين :

وسايلهاي كمك آموزشي دست ساخته مانند : شكل واقعي يك مكعب و يك مكعب مستطيل و يك استوانه با پيمانه هاي مختلف و متوالي ؛ به نحوي كه دانش آموز به يادگيري كامل هدايت شود. گسترده مكعب و مكعب مستطيل در حالت اضلاع متناظر با پيمانه ها ؛ واحدهاي اندازه گيري طول؛ مساحت و حجم ؛ يك منشور قائم الزاويه سه پهلو ؛ كه همگي وسايلها داراي گواهي ثبت اختراع كشوري مي باشند. يك پارچ آب براي مفهوم حجم ؛ يك پايه چسپ به همراه چند صفحه كاغذ A4

فعاليتهاي قبل از تدريس

سلم و احوالپرسي از دانش آموزان ؛ دقت در وضع جسمي و رواني آنان .

حضور و غياب دانش اموزان ؛ توجه داشته باشيم كه همه ي دانش آموزان كتابهايشان را بسته و به پاي تابلو گوش دهند.

 

2دقيقه

 

 

ارزشيابي تشخيصي

 

پرسش از چند دانش آموز درباره شکل ظاهری کلاس آنها و یا  سوال درباره  شکل و قیافه ی یک استخر شنا  چگونه است و  چه مقدار آب

 می گیرد ؟  و توجه به جوابهای دانش آموزان .

 

2دقيقه

 

 

آمادگي و ايجاد انگيزه

استفاده از انواع وسايل كمك آموزشي و در گير ساختن دانش آموزان و جذب آنها به يادگيري درس جديدي را كه مي خواهيم بخوانيم .

سوال و پرسش از دانش آموزان و كشانيدن آنها به بحث مورد نظر .

امتيازهاي تدريس رت به دانش آموزان گفته مانند: دادن لوح تشويق و ...............

 

2دقيقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليتهاي

تكميلي

 

با استفاده از وسایل کمک آموزشی و با همکاری دانش آموزان

 ابتدا ميله ها ي يك1 و 2 و 3 سانتيمتري و صفحه هاي يك سانتيمتر مربعي و پيمانه هاي 1 و 2 و 3 و ....سانتيمترمكعبي را كه از قبل آماده كرده  با همكاري دانش آموزان  توضيح داده تا يكبار ديگر دانش آموزان ياد بياورند كه واحد اصلي اندازه گيري  طول ومساحت و حجم به ترتيب سانتيمتر و سانتيمتر مربع و سانتيمتر مكعب هستند.

سپس يك مكعب از جنس چوب را به دانش آموزان نشان داده و مي گوييم اين يك سانتيمتر مكعب بوده و  واحد اندازه گيري حجم مي باشد سپس 2 مكعب كوچك را نشان داده و مي گوييم حجم آنها را حدس بزنيد آنگاه 15 مكعب را كه بهم چسپيده اند و بصورت 5×3 بوده را نشان داده و از يكي از آنه مي پرسيم كه حجم آنرا بيان كند .  چندبسته از همين نوع را در كنار هم قرار داده و از آنها مي خواهيم حجم آنها را بيان كنند .

سوال : چه كسي مي تواند براي حالتي كه مكعبها بر روي هم قرار دارند يك ضرب بنويسد تا اينكه چند سوال پرسيده مي شود و كاردر كلاس صفحه 189 را به دانش آموزان داده تا حل كنند پس از حل آن و بررسي بصورت گروهي به ادامه مطلب مي پردازيم.

يك صفحه 10×6 سانتيمتري را كه بصورت خانه هاي يك سانتيمتر مربعي طراحي كرده به دانش آموزان نشان داده و مي گوييم بگه ها مساحت رويه اين صفحه چند سانتيمتر مربع است ( 60 ) سپس يك تخته 10 ×6 س به ارتفاع يك سانتيمتر را روي صفحه مي گذاريم و مي گوييم بچه ها اين شكل بدست آمده هنوز صفحه را نشان مي دهد يا حجم را ؟ بعدا مي گوييم حجم آن چقدر است .پس از شنيدن جواب درست اولين دانش آموزي راكه جواب صحيح داد مورد تشويق قرار مي گيرد براي جذب ديگر دانش آموزان به ادامه درس .

سپس يك تخته ديگر روي آن گذاشته و حجم آن را جويا مي شويم و اين كار را آنقدر ادامه داده تا دانش آموزان به اين نتيجه برسند كه براي حجم مكب كافي است مساحت قاعده آنرا بدست آورده و حاصل را در تعداد طبقات (ارتفاع ) ضرب كنيم .

آنگاه همين كار رابراي يك مكعب و سپس براي يك استوانه انجام مي دهيم بطوريكه وسايلهاي كمك آموزشي دست ساخته كاملا مطالب را براي ادامه درس هموار مي سازد. آنگاه مي گوييم بچه ها اين شكلهايي كه شما مي بينيد از جنس چوب بوده و هميشه شكلي ثابت هستند اگر اين مكعبها بصورت توخالي باشند چگونه حجم آنه ابدست مي آيد ؟

آنگاه يك مكعب و يك مكعب مستطيل و يك استوانه را هر كدام به ارتفاع  10 س  از قبل آماده شده را  به آنها مي دهيم و از آنها نحوه چگونگي حجمهايشان را مي خواهيم ( با مشاركت و بصورت گروهي . اكتشافي ) .

بعد از شنيدن جواب آنها مي گوييم بچه ها ريشه ي اصلي اين پيمانه ها از يك مربع و يك مستطيل و يك دايره شكل گرفته اند  .بعنوان مثال يك صفحه 10 × 6 س  را به آنها نشان مي دهيم و مي گوييم بچه ها اگر از هر طرف اين صفحه را به اندازه يك  س  ارتفاع بدهيم شكلي همچون اين پيمانه بدست مي آيد ( يك پيمانه از قبل آماده شده را به آنها نشان مي دهيم ) و مي گوييم حجچم آن چقدر است خوب دقت كرده و سپس جوابها را بصورت گروهي ارائه دهيد؟

البته جواب دانش آموزان را با مقدار آبي را كه در اختيار داريم و پيمانه هاي 1 و 2 و3و 5و 9 سانتيمتر مكعبي مقايسه مي كنيم .

سپس پيمانه به ارتفاع 2 وسپس 3 و ....تا 10 س  را بررسي كرده و جوابها را بايد فقط دانش آموزان بگويند . اين كار را براي مكعب و استوانه نيز كه متناظر با هر كدام وسايل كمك آموزشي كاملي طراحي شده  ارائه مي دهيم تا اينكه حجم آنها را در حالت كلي گفته و فرق آنها را در قاعده آنها بدانند و به اين نتيجه برسند كه :

                            

                                ارتفاع × مساحت قاعده = حجم مكعب

 

سپس مدلهايي ديگر را كه طراحي كرده و فقط اضلاع مكعبها را نشان داده به آنها مي دهيم و مي گوييم در حالت كلي براي بدست آوردن حجم ؛ فقط به اضلاع مكعبها نياز داريم و...............

در پايان درس را بطور خلاصه مرور كرده و به آنها مي گوييم كه كار در كلاس صفحه 192 و 193 كتاب درسي را حل كنند بعد از حل توسط دانش آموزان در پاي تابلو ؛ از همكاري دانش آموزان تشكرمي كنيم .

 

 

 

 

 

 

 

20ذقيقه

 

 

ارزشيابي پاياني

 

بعد از حل تمرينها  سوالهايي از قبل آماده شده را تحت عنوان ارزشيابي پاياني به آنها داده و تاكيد مي كنيم كه سوالات را حتما خودتان و بدون همكاري حل كنيد.

  سوالات نيز شامل مطالبي در رابطه با واحد اندازه گيري حجم و بدست آوردن حجم يك مكعب و يك مكعب مستطيل و يك استوانه مي باشد.. بهد از مدت زماني مشخص سوالات را توسط دانش آموزان حل كرده و توجه آنها را به تكليف منزل جلب مي كنيم

 

 

 

  4 دقيقه

 

 

 

تعيين

تكليف

 

 

 

 

 در پايان از دانش آموزان مي خواهيم كه براي جلسه بعد تمرينات صفحه 193 و 194 كتاب درسي را در منزل انجام دهند و ياد آورمي شويم كه قبل از حل تمرينات يكبار ديگر مطالب درسي و كاردركلاسها را مرور كرده و سپس به حل تمرينها بپردازند.

در ضمن يادآور مي شويم هر دانش آموزي كه نمونه هايي از وسايلهاي كمك آموزشي موجود در كلاس ؛ طراحي و درست كند وآنرا در كلاس براي جلسه بعد آماده و توضيح دهد نمراتي تحت عنوان نمرات عملي و كلاسي براي او به در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

 

  1 دقيقه

فعاليتهاي

مربوط به ياد دهي و يادگيري

(ارائه درس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليتهاي

مربوط به ياد دهي و يادگيري

(ارائه درس )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فعاليتهاي

مربوط به ياد دهي و يادگيري

(ارائه درس )

 

 

مراحل اجراي تدريس

 

روش

رسانه مورد استفاده

زمان   

 

مروري بر واحد هاي اندازه گيري طول ؛ مساحت وحجم ؛بحثي در رابطه مكعبهاي چوبي 1 و 2 و ....چند سانتيمترمكعبي و روي هم قرار گرفتن مكعبهاي ديگر و پيدا كردن حجم در متوالي و حل كاردركلاس

 

 

گروهي

اكتشافي

عيني

 

پيمانه هاي واحد اندازه گيري و مكعبهاي چوبي

 

 

 

4 دقيقه

 

 

 

 

بررسي صفحات 10×6 سانتيمتر مربعي و گفتن يك ضرب توسط فراگير ؛

گذاشتن تخته هايي بصورت مكعب بر روي صفحه ها و روشي براي تفهيم حجم . وادامه دادن اين تخته بر روي هم به نحوي كه فراگير خود كم كم به مفهوم حجم و روابط بين تخته ها و ارتفاع آن برسد. ابتدا از مكعب مستطيل شروع مي كنيم زيرا ابعاد آن مختلف بوده و مطرح كردن آن بهتر از مكعب مي باشد.  وسپس براي مكعب و استوانه آنرا بررسي مي كنيم.

 

 

گروهي

اكتشافي

عيني

صفحه ها  و تخته هايي از قبل آماده شده

 

 

 

3 دقيقه

 يك مكعب ويك  مكعب مستطيل و يك استوانه را به هر كدام به ارتفاع 10 س به دانش اموزان داده واز آنها در رابطه شكلهاي چوبي و ثابت سوال كرده و مي گوييم روي حجم آنها فكر كرده و هر را كه به ذهنتان رسيد ارائه دهيد .

بعد از اظهار نظرهاي انها مي گوييم ريشه اصلي آنها از مربع و مستطيل و دايره بوده و با استفاده از پيمانه اي از قبل آماده شده و متوالي تدريس را ادامه داده به نحوي كه دانش آموزان از متوالي بودن ارتفاع پيمانه ها ؛ به فرمول و رابطه حجم دست پيدا كنند. و از مطالبي را كه از پاور پنت تهيه شده نيز استفاده مي كنيم .

 

 

گروهي

اكتشافي

عيني

پيمانه هاي متوالي براي حجم مكعب و استوانه و صفحه هاي مربع ومستطيل و دايره شكل

 

  4 دقيقه

بوسيله آب بررسي كردن نظرات دانش اموزان با واقعيات تدريس ؛ امتحان كردن  اين كار توسط دانش آموز.

 نوشتن فرمول حجم توسط هر گروه در پاي تابلو  با توجه به توضيحات و وسايلهاي كمك آموزشي موجود.بحث در رابطه حجم ديگر شكلها.

چگونگي بوجود آمدن حجمها بوسيله پاورپنت

 

 

 

گروهي

اكتشافي

عيني

 

 

 

 

 

يك پارچ آب ؛ پيمانه هاي متوالي براي مكعب و استوانه

پاورپنت

 

 

4 دقيقه

 

 

 

 

 

 

رسيدن به حجم واقعي و اصولي مكعب و استوانه و ديگر شكلها مانند منشور قائمالزاويه سه پهلو

بررسي گسترده مكعب و استوانه در حالت طول  و عزض وارتفاع .

نتيجه گيري از درس و خلاصه آن با مشاركت دانش آموزان  .و حل كاردر كلاس صفحه 192 و  193 كتاب توسط دانش آموزان و سپس حل آنها توسط دانش آموزان در پا ي تابلو و تشويق گروه برتر در پايان كار .

كاربرد مكعب و درس امروز در زندگي روزمره و اشاره به مثالهايي در پاورپنت  مانند  انواع لوله و ساختمان سازي و ....

بعد از اين مرحله ارزشيابي  و تعيين تكليف براي منزل   وتشكر از همكاري تمامي دانش آموزان .

 

 

 

 

 

 

 

گروهي

اكتشافي

عيني

 

 

 

پيمانه هاي متوالي

پاورپنت 

كسترده مكعب و استوانه و...

 

 

 

 

 

 

  5 دقيقه

 

 

 

اکثریت مطالبی را که در این تدریس ارائه می شود دربعضي  قسمت مقداری  طولانی شده است اما در هنگام تدریس  وقت و زمان کمتری را می گیرد .

 امیدوارم که برگزاری جشنواره  فرایند تدریس ، راهی مثبت برای ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس باشد.

 در پایان اینجانب معتقد و مطمئنم به اینکه هر چیزی پایانی دارد   غیر از دو چیز :  یکی خدمت صادقانه در راه رضای خدا آنهم با نیت خلوص قلبی ،  و دوم کمک به پیشرفتهای مثبت یک جامعه که صدقه ای جاری است

 

_________

با نهایت احترام :                 فاطمه محمدی نافچی          دبیر ریاضیتاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |

به نام خدا

              طرح درس سالانه (بودجه بندي سالانه)درس رياضيات   پايه سوم  سال تحصيلي 92-1391   شهرستان بن    استان چهار محال وبختیاری

ماه

هفته

صفحه

موضوعات

فعاليتهاي ديگر و مواد لازم

مهر

24-1

اول

6-1

آشنايي با دانش آموزان-آزمون از درس رياضي پايه دوم-گروه بندي دانش آموزان-عددهاي طبيعي-عدداول

آزمون كتبي يا شفاهي-كتاب-مدل غربال اراتستن-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

دوم

13-7

حل مسئله-توان

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

سوم

19-14

جذر-جذرتقريبي-جذراعشاري-امتحان جذر

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

چهارم

24-20

مجموعه عددهاي صحيح-نوشتن مجموعه به صورت هاي مختلف-جمع عددهاي صحيح

-امتحان ماهيانه- كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

آبان

49-25

اول

30-25

تفريق اعداد صحيح- رسم1-مجموعه عددهاي گويا-معرفي اعداد گويا-محور اعداد گويا

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

دوم

37-31

تساوي كسرها-چهارعمل اصلي اعداد گويا-

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

سوم

43-38

بردار-مختصات-تساوي بردارها-جمع بردارها

كتاب-تابلو-تابلو مختصات-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

چهارم

49-44

بردارهاي واحدمختصات-نوشتن يك بردار برحسب بردارهاي واحدو بالعكس-رسم2

-امتحان ماهيانه-كتاب-تابلو- تابلو مختصات--گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

آذر

74-50

اول

54-50

جبر-عبارت هاي جبري-ساده كردن عبارت هاي جبري-پيداكردن مقدارعددي يك عبارت جبري

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

دوم

60-55

ساده كردن يك عبارت جبري-توزيع پذيري-معادله-يادآوري

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

سوم

66-61

روش حل معادله-راهبرد تشكيل معادله-رسم3

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

چهارم

74-67

هندسه1-دايره-زاويه-وضع يك خط و يك دايره نسبت به هم-زاويه مركزي-زاويه محاطي

-امتحان ماهيانه–پرگار-نقاله- خط كش-مدل زاويه مركزي و محاطي-كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

دي

94-74

اول

80-74

تقسيم كردن دايره به كمانهاي متساوي-چندضلعي هاي منتظم-رابطه فيثاغورس-پيداكردن رابطه فيثاغورس-عكس رابطه فيثاغورس

پرگار-نقاله- خط كش -متر–كتاب-مدل رابطه فيثاغورس-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

دوم

88-80

استفاده از رابطه فيثاغورس-حل مسئله-دوران-نمادهاي دوران-مجموعه دورانهاي يك شكل

-اشكال آماده شده بر روي طلق شفاف -كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

سوم

94-89

رسم4-حل تمرينات دوره اي

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

چهارم

------

امتحان نوبت اول

سوالات تكثير شده از قبل

بهمن

113-95

اول

99-95

مجموعه عددهاي حقيقي-نمايش عددهاي حقيقي-محورعددهاي حقيقي

پرگار خط كش گونيا-كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

دوم

104-100

آمار-نمودارستوني-ميانگين

تابلو شطرنجي-چند نمونه نمودار آماري-كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

سوم

109-105

معادله خط-رابطه ي طول و عرض نقاط-رسم خطي كه معادله ي آن داده شده است

كتاب-كاغذ شطرنجي-تابلو مختصات-خط كش-تابلو-گچ يا ماژيك وايت برد  رنگي -ابر

چهارم

113-110

نمودار مجموعه اي از نقاط صفحه-خط هاي غير مبداگذر

كاغذ شطرنجي-تابلو مختصات-خطكش -كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر-امتحان ماهيانه

اسفند

134-114

اول

118-114

شيب خط-صورت ديگر معادله خط-

كتاب -ورق شطرنجي-تابلو مختصات-خطكش -تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

دوم

121-119

خط هاي موازي با محورها

كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

سوم

128-122

دستگاه معادله هاي خطي-حل دستگاه معادله هاي خطي-راهبرد تشكيل دستگاه معادلات-رسم5-خط هاي موازي با فاصله هاي متساوي

كاغذ شطرنجي-تابلو مختصات-خط كش -كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

چهارم

134-129

تقسيم پاره خط به قطعات متساوي-قضيه تالس-عكس قضيه تالس

كتاب-خط كش گونيا پركار-تابلو-مدل قضيه تالس-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر-امتحان ماهيانه

فروردين

146-135

سوم

139-135

شكلهاي متشابه-كاربرد تشابه در جغرافياو مقياس نقشه

-امتحان ماهيانه-كتاب-چند تصوير براي بررسي مفهوم تشابه- خط كش گونيا پركار-كاغذ شطرنجي-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

چهارم

146-140

تشابه دو مثلث-

كتاب خط كش گونيا پركار-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

ارديبهشت

155-147

اول

150-147

حجم هرم و مخروط و كره-رسم6

كتاب-ظروف توخالي به شكل منشور هرم استوانه مخروط-3هرم 3وجهي مساوي -يك توپ و مقداري نخ- يك ظرف توخالي به شكل نيم دايره-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

دوم

155-151

حل تمرينات دوره اي 2

-امتحان ماهيانه- كتاب-تابلو-گچ يا ماژيك وايت بردرنگي -ابر

                    تذكر:لازم به توضيح است كه طرح درس فوق جنبه پيشنهادي دارد و نظر همكاران محترم در اين زمينه ارزشمند مي باشد.

 تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |

بسم الله الرحمن  الرحیم

 لاالشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولا الیل سابق النهار وکل فی فلک یسبحون           

 

نه(در گردش منظم عالم)خورشید را شاید که به ماه فرا رسد ونه شب به روز سبقت گیرد وهر یک بر مدار معینی

(در این دریای بی پایان) شناورند.تاريخ : ۹۲/۰۹/۱۸ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |
اعداد مثلثی(Triangle Numbers)
1، 3، 6، 10، 15، 21 و ... بنظر شما این اعداد چه ویژگی مشترکی دارند؟ اگر دست به قلم نشویم و شکل نکشیم و آزمایش نکنیم، فهمیدن ارتباط میان آنها کمی دشوار است. به این شکل دقت کنید مشکل شما حل خواهد شد. به اعداد موجود در این سری، اعداد مثلثی می گوییم.

1 = 1
3= 1+2
6= 1+2+3
10= 1+2+3+4
15= 1+2+3+4+5
21= 1+2+3+4+5+6
. . .

اما شکل اول یک ایده جدید به ما می دهد که می توانیم این اعداد را همانند پاراگراف بالا نیز تفسیر کنیم.

به بیان دیگر می توان گفت که هرعدد مثلثی تشکیل شده است از حاصل جمع یکسری از اعداد متولی طبیعی. به این معنی که اولین عدد مثلثی مساوی است با مجموع یک عدد از اعداد طبیعی، دومین معادل است با مجموع دو عدد از اعداد طبیعی، سومین معادل است با مجموع س عدد از اعداد طبیعی و ... و بالاخره n امین عدد مثلثی معادل است با مجموع n عدد از اعداد طبیعی که اگر ریاضیات دبیرستان را هنوز فراموش نکرده باشید بخاطر خواهید آورد که مقدار این عدد معادل n(n+1)/2 خواهد بود. (یک تصاعد ساده حسابی)

مجموع دو عدد مثلثی متوالی

اگر هر دو عدد پشت سرهم در سری اعداد مثلثی را با هم جمع کنیم حاصل جمع یک عدد مربع می شود. مثلا" 1+3=4 یا 3+6=9 یا 6+10=16 و ... البته دلیل آن ساده است به شکل دوم توجه کنید و ببینید که چگونه دو مثلث قرمز و سبز روی هم تشکیل یک مربع را می دهند. (سعی کنید با استدلال ریاضی هم این موضوع را ثابت کنید، ساده است از همان رابطه بالا استفاده کنید.)

مطلب اخیر اغلب بصورت قضیه "مربع هر عدد طبیعی برابر است با مجموع دو عدد مثلثی متوالی" نیز مطرح می شود.تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۸ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |

رمز فایل     www.rspg.ir

برگرفته از سایت دبیرستان شاهد گرگان

اینجا کلیک کنید
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۶ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |

سلامـی طبیعی،سلامـی صحیح             به اخـلاص  دیـوار  جـزء  صحیح

سلامی ز بردار حاصل ز جمع             ز تفریق اشک از دو چشمان شمع

سلامی به یک زاویه از  دیدگان             که معکوس بدیها  در ان شد عیان

سلامی ز تقسیم برهان به دلهایتان           به کسری که مبهم نباشد ز ایمانتان

سلامی ز مبداء،  نه  با  رنگ صفر             که با بینهایت دعا مشتق از شام هجر

سلامی چو اعداد گویا به حمد خدا              گشایشگر قفل گنگ از  گـره  کـارهاتاريخ : ۹۲/۰۹/۰۴ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |

اختراعات و ابتکارات شیخ بهایی:

تقسیم آب زاینده‌رود
نخستین کار جالب او تقسیم صحیح و طریقهٔ مهندسی آب زاینده‌رود به محله‌ها و باغات شهر اصفهان بود‌. او با محاسبهٔ دقیق و به دست آوردن آمار بارندگی مناطق مختلف اصفهان‌، حومه و کوهستان‌های اطراف و همچنین سرچشمهٔ زاینده‌رود‌، طرح دقیق نهر‌ها و شیب و عرض جویبار‌ها و سهم استفادهٔ آب هر باغ و محله و منزل‌، به اختلاف چندین سالهٔ مردم این منطقه پایان داد‌.

این منطقه تا قبل از تقسیم آب همیشه در حال نزاع و جنگ و خونریزی قبیله‌ای برای تقسیم آب بود و با این کار شیخ بهایی‌، این گرفتاری برای همیشه حل شد‌. شیخ بهایی طرز تقسیم‌بندی جریان آب زاینده‌رود را با توجه به محاسبات خیلی دقیق به ۳۳ سهم تقسیم نمود که هر سهم معادل ۵ شبانه‌روز قسمتی از آب رودخانه است که باید آب موجود در رودخانه به هر محله سرازیر شود که امروزه با نصب دستگاه‌های مختلف آب‌سنج‌ها‌، در نقاط زاینده‌رود به‌‌ همان نتیجه رسیده‌اند که او در ۴۲۰ سال قبل رسیده بود‌.تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۱ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |

الگوهای ریاضیدانان باید مانند الگوهای نقاشان یا شاعران زیبا باشند. ایده ها، مانند رنگها و کلمات، به شکلی هارمونیک باید در کنار هم قرار گیرند. زیبائی نخستین آزمون است. (ریاضیدان انگلیسی، جی . اچ . هاردی 1947-1877)تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۱ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |
تاريخ : ۹۲/۰۹/۰۱ | | نویسنده : گروه ریاضی استان |